Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 125 661 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Plan lekcji

niedziela, 26 października 2014 20:33

 

 SPdP "A"

 

Poniedziałek 8.00

1. Funkcjonowanie

2.Stolarstwo

3. Stolarstwo

4. Religia

5. Prace biurowe

6. Włókiennictwo

7.WF

Wtorek 8.00

1. Funkcjonowanie

2. Funkcjonowanie

3. Funkcjonowanie

4. Prace biurowe

5. Religia

6. Włókiennictwo

7. Włókiennictwo

8. WłókiennictwoIII

Środa 8.00

1 Stolarstwo

2 Stolarstwo

3 Stolarstwo

4 WF

5 Włókiennictwo

6 Włókiennictwo

7. Gospodarstwo

8. Gospodarstwo III

 

Czwartek 8.00

1 Gospodarstwo

2 Gospodarstwo

3 Gospodarstwo

4 Gospodarstwo

5 Gospodarstwo

6 Funkcjonowanie

7.Zaj. sport/kreaty

8. Zaj. sport/kreaty

Piątek 8.00

1 Stolarstwo III

2 Stolarstwo

3 Funkcjonowanie

4 Funkcjonowanie

5 WF

 

SPdP "B"

 

 

Poniedziałek 8.00

1.Stolarstwo,kl. III

2.Stolarstwo

3. Stolarstwo

4. Funkcjonowanie

5. Funkcjonowanie

6.Religia

7.WF

Wtorek 8.00

1.Religia

2.Gospodarstwo

3. Gospodarstwo

4. Gospodarstwo

5. Gospodarstwo

6.WF

7. Stolarstwo

8. Stolarstwo

Środa 8.00

1 Funkcjonowanie

2 Funkcjonowanie

3 Funkcjonowanie

4 Włókiennictwo

5 Włókiennictwo

6 Włókiennictwo

 

Czwartek 8.00

1 Stolarstwo

2 Funkcjonowanie

3 Funkcjonowanie

4 Włókiennictwo

5 Włókiennictwo

6WF

7.Zaj. sport/kreaty

8. Zaj. sport/kreaty

Piątek 8.00

1 Gospodarstwo

2 Gospodarstwo

3Prace biurowe

4 Prace biurowe

5 Włókiennictwo (III)

 


Podziel się
oceń
0
0

Statut szkoły cz. I

niedziela, 26 października 2014 20:29

 

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. JANA BRZECHWY W OPOCZNIE

 

 

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy w Opocznie
Nr 25/08/09 z dnia 18 marca 2009 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/213/02 RADY POWIATU
W OPOCZNIE
Z DNIA 30 STYCZNIA 2002 R.
(TEKST JEDNOLITY)

 


PODSTAWA PRAWNA:
Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z pózn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

 

2
SPIS TREŚCI
I. NAZWA I ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH..............................3
II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH...........................................4
III. ORGANA ZESPOŁU SZKÓL SPECJALNYCH I ICH KOMPETENCJE ..................7
IV. ORGANIZACJA NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH,
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH ............12
V. UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH ORAZ RODZICE UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH..........................................................................25
VI. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH...........33
VII. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH..35
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .......................................................................48

 


3
ROZDZIAŁ I


NAZWA I ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
§ 1. 1. Nazwa Zespołu Szkół Specjalnych zwanego dalej „zespołem szkół” brzmi:
Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie
2. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna w Opocznie,
2) Gimnazjum Specjalne w Opocznie,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Opocznie,
4) Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Opocznie,
5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Opocznie.
3. Wszystkie typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół kształcą i wychowują dzieci i młodzie niepełnosprawna intelektualnie.
§ 1a. 1. Uchwała nr X/56/03 Rady Powiatu w Opocznie Zespołowi Szkół Specjalnych w Opocznie nadane zostało imie Jana Brzechwy.
2. Zespół posiada własne godło. Godłem Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie sa: czarne zarysy postaci ucznia i nauczyciela, które przekazują sobie serce. U góry widnieje napis „Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie.
3. Zespół posiada własny sztandar. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o długosci 110 cm., obszyta złota tasma. Awers sztandaru jest koloru czerwonego. W srodkowej jego czesci znajduje sie godło panstwowe w kolorze srebra z elementami złotymi, wokół godła napisy wyszyte złotymi literami, w kształcie koła: nauka, szacunek, tolerancja, zwieńczone rokiem nadania szkole sztandaru.
Rewers sztandaru jest koloru bordowego. W centralnej części znajduje się godło Zespołu Szkół im. Jan Brzechwy w Opocznie oraz nazwa szkoły. Od dołu widnieje napis z cytatem Jana Pawła II „Byc człowiekiem na miare daru jaki otrzymał”.
Drzewiec sztandaru wykonany jest z drewna toczonego, zakończonego metalową głowicą w formie orła w koronie.
4. Zespół Szkół posiada własny ceremoniał szkolny.
§ 1b. W nazwie Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie umieszczonej na tablicy urzedowej, na swiadectwach, na pieczeciach, którymi opatruje sie swiadectwa i legitymacje szkolne, pomija sie okreslenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
§ 2. 1. Organem prowadzącym Zespołu Szkół Specjalnych jest Starosta Opoczyński.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
3. Siedziba Zespołu Szkół jest miasto Opoczno, ul. Piotrkowska 61.
4. Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada:
1) sale lekcyjne,
2) biblioteke,
3) swietlice,
4) sale gimnastyczna,
5) pracownie komputerowa,
6) kuchnie i stołówke,
7) gabinety do zajec specjalistycznych
4
8) gabinet pielegniarki szkolnej,
9) warsztaty szkolne
10) szatnie,
11) inne pomieszczenia przeznaczone na działalnosc administracyjna,
gospodarcza i magazynowa.
§ 2a. 1. W Zespole Szkół nie moga działac partie i organizacje polityczne.
2. W Zespole moga działac stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym
jest działalnosc wychowawcza wsród młodziey albo rozszerzanie i wzbogacanie
form działalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkoły.
3. Zgode na podjecie działalnosci przez stowarzyszenia i organizacje,
o których mowa w punkcie 2, wyraa Dyrektor Zespołu Szkół po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalnosci i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej Zespołu Szkół.
§ 3. Zasady przyjmowania uczniów do szkół uwzgledniajace stopnie uposledzenia
zawieraja statuty poszczególnych szkół, wchodzacych w skład Zespołu Szkół.


ROZDZIAŁ I I


CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
§ 4. 1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania okreslone w ustawie o systemie
oswiaty z dnia 7 wrzesnia 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie
poprzez:
1) umoliwienie zdobycia wiedzy i umiejetnosci niezbednych do uzyskania
swiadectwa ukonczenia okreslonego typu szkoły;
2) kształtowanie srodowiska wychowawczego sprzyjajacego realizowaniu celów
i zasad okreslonych w ustawie stosownie do warunków, wieku uczniów
i potrzeb szkoły;
3) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i moliwosci
Zespołu Szkół;
4) wspieranie rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Wymienione zadania realizuje sie poprzez:
1) obowiazkowe zajecia lekcyjne;
2) zajecia dodatkowe;
3) zajecia rewalidacyjne organizowane dla uczniów zgodnie z zaleceniami
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz inne zajecia wspomagajace
rozwój dzieci i młodziey niepełnosprawnej intelektualnie;
4) prace indywidualna z uczniem uzdolnionym w celu rozwijania jego uzdolnien
oraz przygotowania do konkursów i olimpiad;
5) nadobowiazkowe zajecia pozalekcyjne;
6) organizowanie nauczania indywidualnego;
7) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wynika
z przepisów szczegółowych;
8) organizowanie indywidualnych zajec rewalidacyjno-wychowawczych, które
wynikaja z przepisów szczegółowych;
9) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, zgodnie
zobowiazujacymi przepisami, zarówno na terenie szkoły jak równie poprzez
współprace z poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradniami
specjalistycznymi oraz instytucjami swiadczacymi pomoc uczniom i rodzicom
5
zarówno w zakresie doradztwa zawodowego, jak i problemów
wychowawczych czy rodzinnych;
10) kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tosamosci narodowej, religijnej
i jezykowej.
§ 4a. 1. Szczegółowymi celami Zespołu Szkół jest wszechstronny rozwój
i rewalidacja społeczna uczniów oraz wychowanie ich na twórczych obywateli
w stopniu dla nich dostepnym ze wzgledu na rodzaj i stopien uposledzenia,
a w szczególnosci przygotowanie do pracy, ukształtowanie zamiłowania i szacunku
do pracy, rozbudzenie i umocnienie poczucia obowiazku i dyscypliny społecznej,
wdroenie do poszanowania mienia społecznego poprzez:
1) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów z uposledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnosciami sprzeonymi wobec pracy w aspekcie motywacji,
kompetencji i wykonania;
2) przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo rónorodnych prac
majacych na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia;
3) przygotowania uczniów do podjecia roli pracownika i do wykonywania
czynnosci w warunkach pracy;
4) kształtowanie umiejetnosci zwiazanych z poszukiwaniem pracy, w tym
korzystania z rónych zródeł informacji;
5) utrwalanie umiejetnosci i wiadomosci zdobytych przez uczniów na wszystkich
etapach edukacyjnych;
6) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w rónych formach ycia
społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowosci, pełnienie rónych
ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania rónych spraw osobistych
w rónych instytucjach i urzedach;
7) osiagniecie maksymalnej zaradnosci i niezalenosci yciowej na miare
indywidualnych moliwosci uczniów;
8) kształtowanie poczucia odpowiedzialnosci za samodzielne dokonywane wybory
i podejmowane decyzje;
9) kształtowanie umiejetnosci samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu
wolnego;
10) rozwijanie kreatywnosci uczniów oraz uzdolnien i zainteresowan;
11) doskonalenie sprawnosci i wydolnosci fizycznej oraz działania prozdrowotne.
2. Szczegółowe zadania Zespołu Szkół realizowane sa poprzez:
1) tworzenie warunków zapewniajacych uczniowi komfort psychiczny i poczucie
bezpieczenstwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjajacych
i doskonalacych jego umiejetnosci samoobsługowe oraz zaradnosc yciowa;
2) tworzenie warunków umoliwiajacych uczniom dokonywania własciwego
wyboru kierunków przyszłej pracy lub form aktywnosci zawodowej poprzez:
a) przeprowadzenie wstepnej oceny indywidualnych zdolnosci i preferencji
oraz posiadanych ju nawyków i umiejetnosci praktycznych, które powinny
byc uwzglednione w konstruowaniu indywidualnego programu
edukacyjnego;
b) przygotowanie bazy Zespołu umoliwiajacej uczniom zapoznanie sie
z rónymi czynnosciami pracy i formami aktywnosci zawodowej oraz ich
wytworami, a take dokonanie samooceny własnych umiejetnosci
i moliwosci.
6
3) organizowanie na terenie Zespołu Szkół rónorodnych pracowni,
umoliwiajacych realizacje przygotowania do pracy oraz wykorzystanie
opanowanych umiejetnosci praktycznych w typowych i nowych sytuacjach;
4) zapewnienie uczniom udziału w rónorodnych zajeciach rewalidacyjnych
wspierajacych ich rozwój, zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w wielospecjalistycznej ocenie jego rozwoju;
5) nawiazywanie kontaktu z instytucjami i zakładami pracy, w których uczniowie
mogliby realizowac zajecia praktyczne lub w przyszłosci uzyskac zatrudnienie;
6) tworzenie warunków sprzyjajacych podejmowaniu przez uczniów
samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnemu decydowaniu;
7) podtrzymywanie i rozwijanie umiejetnosci komunikowania sie uczniów (w tym,
jesli to konieczne, wspomagajacych sposobów porozumiewania sie), a take
umiejetnosci czytania i pisania (w miare moliwosci ucznia) oraz umiejetnosci
matematycznych, przydatnych w dorosłym yciu;
8) kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w srodowisku społecznym, jako
potencjalnego pracownika, klienta, uytkownika;
9) umoliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych
i kulturalnych oraz zapewnienie moliwosci korzystania z rónorodnych form
spedzania czasu wolnego ( turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy
sportowe i towarzyskie i inne), rozwijanie zainteresowan i kreatywnosci ucznia;
10) stwarzanie warunków do poznawania przyrody, wychowanie do ycia
w harmonii z przyroda, kształtowanie postawy proekologicznej;
11) tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie,
jako warunku niezbednego do wykonywania pracy;
12) przyblianie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia
przynalenosci do społecznosci lokalnej, regionu, kraju;
13) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i faktem, e niepełnosprawnosc
intelektualna nie moe byc przyczyna adnej dyskryminacji. Uczenie
rozumienia swoich praw i umiejetnosci ich egzekwowania;
14) zapoznanie uczniów z organizacja ycia społecznego i podstawowymi
zasadami funkcjonowania panstwa;
15) nawiazywanie kontaktu z lokalnymi osrodkami wsparcia oraz instytucjami
promujacymi aktywizacje zawodowa osób niepełnosprawnych;
16) nawiazywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarzadowymi,
działajacymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie;
17) w stosunku do uczniów Zespół Szkół realizuje profilaktyke uzalenien poprzez
promocje wartosci pozytywnych. Celem profilaktyki jest promocja zdrowego
stylu ycia wolnego od negatywnych uwarunkowan, nastawionego na
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie, zgodne z ogólnie
przyjetymi normami ycia społecznego.
§ 4b. 1. Zespół Szkół realizuje zadania wychowawcze i opiekuncze w oparciu
o program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie oraz potrzeb srodowiska
lokalnego z uwzglednieniem przepisów BHP. Programy te uchwalaja Rada
Pedagogiczna Zespołu Szkół oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół.
2. Zespół Szkół w szczególnosci:
1) zapewnia opieke uczniom przebywajacym w Zespole Szkół podczas zajec
obowiazkowych, nadobowiazkowych i pozalekcyjnych - za bezpieczenstwo
odpowiada nauczyciel prowadzacy zajecia;
7
2) zapewnia zapoznanie uczniów z regulaminami korzystania z pracowni
przedmiotowych oraz sali gimnastycznej na poczatku kadego roku
szkolnego;
3) zapewnia opieke podczas zajec poza terenem szkoły oraz w trakcie
wycieczek organizowanych przez szkołe zgodnie z odrebnymi przepisami;
4) organizuje dyury porzadkowe w szkole w celu zapobieenia sytuacjom
zagraajacym bezpieczenstwu uczniów; dyury pełnione sa według
harmonogramu okreslajacego godziny, dzien tygodnia oraz rejon szkoły;
5) zapewnia opieke zdrowotna i promocje zdrowego trybu ycia poprzez
działalnosc pielegniarki szkolnej oraz działalnosc organizacji
wewnatrzszkolnych.
3. Dla uczniów znajdujacych sie w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych
Zespół Szkół organizuje pomoc rzeczowa w ramach swych moliwosci.
RODZ I AŁ I I I
ORGANA Z E S POŁU S ZKÓŁ S PECJALNYCH
I ICH KOMP ET ECJ E
§ 5. 1. Organami Zespołu Szkół sa:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;
3) Rada Rodziców Zespołu Szkół;
4) Samorzad Uczniowski Zespołu Szkół.
§ 5a. 1. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor Zespołu Szkół, który jest jego
przedstawicielem na zewnatrz, przełoonym słubowym wszystkich pracowników
Zespołu Szkół.
2. Dyrektor Zespołu Szkół ma obowiazek kierowania sie w swoich działaniach
dydaktycznych i opiekunczo-wychowawczych dobrem uczniów, troska o ich
zdrowie, postawe moralna i obywatelska z poszanowaniem godnosci osobistej
ucznia, a w szczególnosci:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny;
2) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
3) przewodniczy radom pedagogicznym, realizuje zadania zgodnie z uchwałami
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół;
4) tworzy warunki do rozwijania samorzadnej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowanków;
5) dysponuje srodkami okreslonymi w planie finansowym Zespołu Szkół,
zaopiniowanym przez Rade Pedagogiczna Zespołu Szkół i Rade Rodziców
Zespołu Szkół i ponosi odpowiedzialnosc za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) zapewnia w miare moliwosci odpowiednie warunki organizacyjne
do realizowania zadan dydaktycznych i opiekunczo – wychowawczych;
7) współdziała ze szkołami wyszymi i zakładami kształcenia nauczycieli
w organizowaniu praktyk pedagogicznych;
8) jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników nie bedacych
nauczycielami;
9) dba o dobra atmosfere wsród nauczycieli i innych pracowników, oparta
o wzajemne zrozumienie i szacunek.
8
3. Dyrektor Zespołu Szkół moe utworzyc w Zespole Szkół liczacym co najmniej
12 oddziałów stanowisko wicedyrektora po zasiegnieciu opinii organu
prowadzacego i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.
4. Dyrektor Zespołu Szkół wykonuje swoje zadania współpracujac z organami
Zespołu Szkół, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół, Rada Rodziców Zespołu Szkół
i Samorzadem Uczniowskim Zespołu Szkół.
5. Ogłasza do dnia 15 czerwca kadego roku szkolny zestaw podreczników
i programów nauczania, które beda obowiazywac od poczatku nastepnego roku
szkolnego.
6. Wystepuje z urzedu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela
uprawnienia zostana naruszone.
7. Zapewnia instalacje i aktualizacje oprogramowania zabezpieczajacego przed
dostepem do tresci, które moga stanowic zagroenie dla prawidłowego rozwoju
psychicznego i moralnego uczniów.
8. Dyrektor Zespołu Szkół wykonuje ponadto inne zadania wynikajace z przepisów
szczególnych.
9. Dyrektor Zespołu Szkół odpowiada za własciwa organizacje i przebieg
sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych, potwierdzajacych
kwalifikacje zawodowe i maturalnych przeprowadzanych w Zespole Szkół.
10. Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu Szkół
niezwłocznie informuje organ prowadzacy oraz organ sprawujacy nadzór
pedagogiczny. Organ sprawujacy nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organem prowadzacym uchyla uchwałe w razie stwierdzenia niezgodnosci
z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawujacego nadzór pedagogiczny
jest ostateczne.
11. Dyrektor Zespołu Szkół moe, w drodze decyzji, skreslic ucznia z listy
uczniów. Skreslenie nastepuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół, po zasiegnieciu opinii Samorzadu Uczniowskiego Zespołu Szkół.
12. Podaje kandydatom do liceum i gimnazjum nie pózniej ni do konca lutego
danego roku kryteria przyjec.
13. Moe wprowadzic do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajecia
edukacyjne po zasiegnieciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół i Rady
Rodziców Zespołu Szkół.
14. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a take
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajeciach organizowanych przez
szkołe.
15. Dyrektor Zespołu ma prawo do:
1) wydawania polecen słubowych wszystkim pracownikom Zespołu Szkół ;
2) zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu Szkół;
3) premiowania nauczycieli, pracowników obsługi i administracji zgodnie
z obowiazujacymi regulaminami, nagradzania nauczycieli na wniosek zespołu
kierowniczego oraz wystepowania z wnioskami po zasiegnieciu opinii Rady
Pedagogicznej Zespołu Szkół w sprawie odznaczen, nagród i innych
wyrónien nauczycieli;
4) udzielania kar porzadkowych zgodnie z Kodeksem Pracy;
5) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
9
6) decydowania o wewnetrznej organizacji pracy Zespołu Szkół i jej bieacego
funkcjonowania;
7) reprezentowania Zespołu Szkół na zewnatrz, podpisywania dokumentów
i korespondencji.
§ 6. 1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół, która jest
kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji jej statutowych zadan
dotyczacych kształcenia, wychowania i opieki.
2. Do kompetencji stanowiacych Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół naley
odpowiednio:
1) zatwierdzanie planu pracy;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreslenia z listy uczniów;
6) zatwierdzanie szkolnego zestawu podreczników oraz programów nauczania;
7) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół współpracuje z Rada Rodziców Zespołu Szkół
w zakresie:
a) uchwalania programu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu Szkół;
b) opiniowania programu poprawy efektywnosci kształcenia i wychowania.
3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół opiniuje w szczególnosci:
1) organizacje pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowy rozkład zajec lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski Dyrektora Zespołu Szkół o przyznanie nauczycielom odznaczen,
nagród i innych wyrónien;
4) propozycje Dyrektora Zespołu Szkół w ramach przydzielenia nauczycielom
stałych prac i zajec w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych;
5) kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w Zespole Szkół;
6) przedłuenie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół;
7) decyzje Dyrektora Zespołu Szkół o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska
kierowniczego w Zespole Szkół;
8) przyznanie i wysokosc stypendium za wyniki w nauce i osiagniecia sportowe;
9) dodatkowe zajecia edukacyjne z puli godzin do dyspozycji Dyrektora Zespołu
Szkół;
10) organizacje tygodnia pracy.
4. Opracowuje i realizuje sposoby wspierania uczniów zdolnych poprzez :
1) organizacje zajec pozalekcyjnych;
2) pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad;
3) promowanie osiagniec uczniów na terenie Zespołu Szkół i w srodowisku lokalnym,
regionalnym i wojewódzkim.
5. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół moe wystepowac z wnioskiem do organu
10
uprawnionego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół lub
z innego stanowiska kierowniczego w Zespole Szkół.
6. Uchwały Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół sa podejmowane zwykła
wiekszoscia głosów w obecnosci co najmniej połowy jej członków.
7. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół działa w oparciu o opracowany przez siebie
regulamin, który nie moe byc sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół . Zebrania
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół sa protokołowane.
8. Nauczyciele sa zobowiazani do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach rad pedagogicznych, które moga naruszac dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a take nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 7. 1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców Zespołu Szkół reprezentujaca ogół
rodziców uczniów poszczególnych typów szkół wchodzacych w skład Zespołu
Szkół.
5. Zasady funkcjonowania i zadania Rady Rodziców Zespołu Szkół okresla
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół.
3. Do kompetencji Rady Rodziców Zespołu Szkół naley:
1) wystepowanie do Dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół z wnioskami i sprawami dotyczacymi Zespołu Szkół;
2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Zespołu Szkół;
3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie
działalnosci celem pozyskania srodków finansowych z innych zródeł
i przeznaczanie ich na wsparcie działalnosci statutowej Zespołu Szkół;
4) srodki, o których mowa w pkt 3, sa przechowywane na wydzielonym rachunku
bankowym; zasady ich wydatkowania okresla regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół;
5) opiniowanie Programu Wychowawczego Zespołu Szkół i Programu
Profilaktyki Zespołu Szkół.
4. Rada Rodziców na zasadach okreslonych w Karcie Nauczyciela moe:
1) wystapic do dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
wniosek ten ma charakter wiaacy dla Dyrektora Zespołu Szkół;
2) opiniowac dorobek zawodowy nauczycieli w zwiazku z ich awansem
zawodowym.
5. W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół wchodzi po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych wybranych w tajnych wyborach na pierwszym w danym roku
szkolnym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
6. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół okresla:
1) zadania i kompetencje;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów;
3) zadania rad oddziałowych;
4) ogólne i szczegółowe zasady działania;
5) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców Zespołu Szkół.
§ 8. 1. W Zespole Szkół działa Samorzad Uczniowski Zespołu Szkół zwany dalej
„samorzadem".
11
2. Samorzad tworza przedstawiciele uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim szkół wchodzacych w skład Zespołu Szkół.
3. Zasady wybierania i działania samorzadu okresla regulamin uchwalany przez
samorzad uczniowski.
4. Regulamin samorzadu nie moe byc sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.
5. Samorzad moe przedstawiac, Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół na
wspólnym posiedzeniu oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie we
wszystkich sprawach dotyczacych Zespołu Szkół, w szczególnosci dotyczace
podstawowych praw uczniów:
1) prawa do zapoznania sie z programem nauczania, z jego trescia, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postepów w nauce i zachowaniu;
3) prawa do organizacji ycia szkolnego, umoliwiajaca zachowanie własciwych
proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a moliwoscia rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowan;
4) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawa organizowania działalnosci kulturalnej, oswiatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moliwosciami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu;
6) prawa przedstawienia kandydatury nauczyciela pełniacego role opiekuna
samorzadu.
§ 8a. 1. Organy Zespołu Szkół działajac w ramach swoich kompetencji informuja
sie wzajemnie o wszystkich istotnych sprawach zwiazanych z yciem Zespołu
Szkół, celowi temu słua przede wszystkim cykliczne spotkania przedstawicieli
organów Zespołu Szkół, organizowane co najmniej raz w kwartale.
2. Szczególna role w procesie wymiany informacji spełnia Dyrektor Zespołu Szkół,
którego zadaniem jest organizacja spotkan reprezentantów organów Zespołu
Szkół.
3. W przypadku sporu miedzy organami Zespołu Szkół, nadrzednym celem
postepowania kadego organu Zespołu Szkół jest daenie do osiagniecia
rozwiazan kompromisowych, nie naruszajacych autonomii kadego organu
w ramach swoich uprawnien.
4. Przyjmuje sie zasade, e w przypadku konfliktu miedzy organami Zespołu Szkół,
organy, które nie sa zaangaowane jako strony sporu, wystepuja w roli mediatora.
5. W przypadku konfliktu, kada ze stron ma prawo złoyc pisemna skarge
do Dyrektora Zespołu Szkół.
6. Dyrektor Zespołu Szkół w terminie do 14 dni udziela odpowiedzi na złoona
pisemna skarge.
7. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzace pomiedzy organami Zespołu Szkół
dotyczace działalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej lub innej
rozwiazywane sa wewnatrz placówki:
1) konflikt pomiedzy nauczycielem, a uczniem rozwiazuja:
a) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiedzy nauczycielami
uczacymi w danej klasie lub innymi pracownikami Zespołu Szkół, a uczniem
tej klasy,
b) Dyrektor Zespołu Szkół lub kierownik - jeeli decyzja wychowawcy
nie zakonczyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.
12
2) W sytuacji konfliktu pomiedzy nauczycielami lub nauczycielami, a innymi
pracownikami postepowanie prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół.
3) Konflikt pomiedzy Dyrektorem Zespołu Szkół, a nauczycielami Zespołu Szkół
rozpatruje na pisemny wniosek skierowany do Przewodniczacego Rady
Pedagogicznej Zespołu Szkół jednej ze stron, Rada Pedagogiczna Zespołu
Szkół.
4) Konflikt pomiedzy rodzicami, a innymi organami lub pracownikami Zespołu
Szkół jest rozstrzygany w nastepujacym trybie:
a) postepowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół,
b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia pisemnego
odwołania za posrednictwem Przewodniczacego Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół do Rady Pedagogiczna Zespołu Szkół.
8. W razie niezadowolenia z rozwiazania konfliktu strony mogą złożyć pisemna skarge do organu prowadzacego lub nadzorujacego


Podziel się
oceń
0
0

Statut szkoły cz. II

niedziela, 26 października 2014 20:27

 

 


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. JANA BRZECHWY W OPOCZNIE

 

 cz. II

 

 

 

ROZDZIAŁ I V


ORGANIZACJA NUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH,
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
§ 9. 1. Rok szkolny rozpoczyna sie z dniem 1 wrzesnia danego roku
kalendarzowego, a konczy z dniem 31 sierpnia roku nastepnego.
2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia zajec dydaktyczno-wychowawczych, przerw
swiatecznych oraz ferii zimowych i letnich okreslaja przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
3. Ze wzgledu na ruchomy termin ferii zimowych ustala sie czas trwania I semestru
od 1 wrzesnia do ostatniego dnia przed przerwa zimowa, jednak nie pózniej ni do
15 stycznia danego roku i odpowiednio II semestru od pierwszego dnia po przerwie
zimowej lub od 16 stycznia do konca zajec dydaktyczno- wychowawczych danego
roku szkolnego.
4. Podstawowe zasady przeprowadzania egzaminów zewnetrznych okreslaja
statuty poszczególnych szkół.
§ 10. 1. Szczegółowa organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym okresla arkusz organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez
Dyrektora Zespołu Szkół, z uwzglednieniem szkolnych planów nauczania,
o których mowa w przepisach dotyczacych ramowych planów nauczania oraz
planu finansowego szkół wchodzacych w skład Zespołu Szkół do 30 kwietnia
kadego roku. Arkusze organizacyjne zatwierdza organ prowadzacy w terminie do
30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza sie w szczególnosci wykaz
nauczycieli Zespołu Szkół oraz liczbe godzin przez nich prowadzonych, ogólna
liczbe godzin przedmiotów i zajec obowiazkowych oraz liczbe godzin przedmiotów
nadobowiazkowych i innych zajec pozalekcyjnych finansowanych ze srodków
przydzielonych przez organ prowadzacy szkołe.
3. Organizacje stałych, obowiazkowych i nadobowiazkowych zajec dydaktycznych
oraz wychowawczych w poszczególnych typach szkół Zespołu Szkół okresla
tygodniowy rozkład zajec ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie
13
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzglednieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.
4. Podstawowa jednostka organizacyjna szkół wchodzacych w skład Zespołu
Szkół jest oddział złoony z uczniów.
5. Liczba uczniów w okreslaja statuty poszczególnych szkół.
6. Podstawowa forma pracy Zespołu Szkół sa zajecia dydaktyczno-wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
8. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół po zasiegnieciu opinii Rady Rodziców
Zespołu Szkół, moe podjac uchwałe, w której ustali inny czas trwania godziny
lekcyjnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
§ 11. 1. W Zespół Szkół zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz pracowników
niepedagogicznych w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ
prowadzacy. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie
kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiazujacymi przepisami.
2. W Zespole Szkół zatrudnieni sa pracownicy pedagogiczni na nastepujacych
stanowiskach:
1) nauczyciela;
2) nauczyciela bibliotekarza;
3) pedagoga;
4) psychologa;
5) logopedy.
3. Zadania nauczyciela:
1) rzetelna realizacja zadan zwiazanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami Zespołu Szkół: dydaktyczna, wychowawcza
i opiekuncza;
2) daenie do pełni własnego rozwoju osobowego poprzez doskonalenie swoich
wiadomosci i umiejetnosci, w tym podejmowanie doskonalenia zawodowego;
3) kształcenie i wychowywanie młodziey w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolnosci
sumienia i szacunku dla kadego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z idea demokracji, pokoju i przyjazni miedzy ludzmi rónych narodów, ras
i swiatopogladów;
5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzen szkolnych w oparciu
o rozpoznanie ich potrzeb;
6) obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz
udzielanie im pomocy w przypadku wystepujacych problemów;
7) rozwijanie i ukierunkowanie zdolnosci i zainteresowan uczniów oraz udzielanie
im wszechstronnej pomocy;
8) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;
9) dbałosc o pomoce dydaktyczne, sprzet i pomieszczenia Zespołu Szkół;
14
10) kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajec pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy;
11) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP, organizowanych przez zakład
pracy;
12) przestrzeganie przepisów statutowych oraz zapoznawanie sie z aktualnym
stanem prawnym w oswiacie;
13) na kadej lekcji kontrolowanie obecnosc uczniów;
14) pełnienie dyurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
15) na miesiac przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół powiadamianie ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych)
o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej
4. Nauczyciele ponosza odpowiedzialnosc za poziom wyników nauczania
powierzonych im uczniów i efekty prowadzonych działan wychowawczych.
5. Nauczyciele odpowiadaja za bezpieczenstwo powierzonych opiece uczniów
Zespołu Szkół na zajeciach organizowanych przez Zespół Szkół oraz za skutki
wypadków wynikajacych z niedopełnienia obowiazków nauczycielskich w tym
zakresie.
6. Praca nauczyciela powinna cechowac sie bezstronnoscia i obiektywizmem
w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym
podejsciem do spraw kadego ucznia.
7. Nauczyciel ma obowiazek zachowania w tajemnicy informacji dotyczacych spraw
osobistych i rodzinnych ucznia, uzyskiwanych od wychowawców, rodziców,
pedagoga szkolnego, Dyrektora Zespołu Szkół.
8. W Zespole Szkół zatrudnieni sa nastepujacy pracownicy niepedagogiczni:
1) główny ksiegowy;
2) referent;
3) specjalista ds. płac;
4) intendent;
5) pomoc nauczyciela;
6) robotnicy do prac lekkich;
7) kucharz;
8) pomoc kuchenna;
9) sprzataczka
10) stru.
15
9. Pracownicy niepedagogiczni wykonuja swoje zadania w oparciu o wewnetrzny
regulamin pracy i szczegółowy zakres obowiazków ustalony przez Dyrektora Zespołu
Szkół.
§ 12. 1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza kady oddział opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli uczacych w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciagłosci pracy wychowawczej i jej skutecznosci poadane jest,
by wychowawca opiekował sie tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania
w danym typie szkoły Zespołu Szkół.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
powierzonymi mu uczniami, a w szczególnosci:
1) tworzenie warunków wspomagajacych rozwój ucznia;
2) przygotowanie ucznia do ycia w rodzinie i w społeczenstwie;
3) rozwijanie umiejetnosci rozwiazywania yciowych problemów przez
wychowanka.
4. Wychowawca w celu realizacji zadan, o których mowa w ust. 3 winien:
1) zdiagnozowac warunki ycia i nauki swoich wychowanków;
2) prowadzic prace wychowawcza zgodnie z programem wychowawczym Zespołu
Szkół i programem profilaktyki Zespołu Szkół;
3) utrzymywac systematyczny i czesty kontakt z innymi nauczycielami w celu
koordynacji oddziaływan wychowawczych;
4) współpracowac z rodzicami, właczajac ich do rozwiazywania problemów
wychowawczych;
5) sledzic postepy w nauce swoich wychowanków;
6) współpracowac z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie;
7) dbac o systematyczne uczeszczanie uczniów na zajecia;
8) udzielac porad w zakresie moliwosci dalszego kształcenia sie, wyboru
zawodu;
9) kształtowac własciwe stosunki miedzy uczniami, opierajac je na tolerancji
i poszanowaniu godnosci ludzkiej;
10) utrzymywac stały kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach
postepów w nauce i zachowaniu sie ucznia;
11) powiadamiac ucznia i rodziców o przewidywanej dla ucznia sródrocznej/rocznej
ocenie niedostatecznej na miesiac przed zakonczeniem semestru;
12) organizowac zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem zebran Zespołu
Szkół.
16
5. Wychowawca prowadzi okreslona przepisami dokumentacje pracy dydaktycznowychowawczej.
§ 12a. 1. Uwzgledniajac potrzeby rozwojowe uczniów, Zespół Szkół organizuje
zajecia dodatkowe, stosownie do własnych moliwosci:
1) koła zainteresowan;
2) turnusy rehabilitacyjne;
3) wycieczki;
4) wyjscia na spektakle teatralne i imprezy artystyczne;
5) uroczystosci szkolne i klasowe;
6) udział uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych;
7) wyjazdy w ramach współpracy miedzynarodowej;
8) zajecia sportowe;
9) korzystanie z zasobów biblioteki;
10) zajecia w swietlicy szkolnej.
2. Głównym celem organizacji zajec dodatkowych jest wspieranie społecznosci
Zespołu Szkół w realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych:
1) wspomaganie rodziców w opiece nad dziecmi, w szczególnosci wsparcie
rodziców majacych wydłuony czas pracy, a take tych, którzy maja trudnosci
z realizacja zadan opiekunczych lub wychowawczych;
2) otoczenie opieka dydaktyczno – wychowawcza jak najwiekszej liczbe dzieci
poprzez dostosowanie oferty zajec dodatkowych do moliwosci
i zainteresowan uczniów;
3) pomoc uczniom zagroonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umoliwic
im osiaganie sukcesów na miare ich moliwosci, a w konsekwencji
zmniejszenie skali niepowodzen szkolnych;
4) umoliwienie wszechstronnego rozwoju uczniom wykazujacym
zainteresowania w danej dziedzinie;
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym.
3. Zespół Szkół moe równie organizowac inne nie odpłatne i odpłatne formy zajec
dodatkowych, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców.
§ 13. 1. W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej Zespół
Szkół zatrudnia pedagoga, psychologa, logopede oraz moe zatrudniac doradce
zawodowego.
2. Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest
wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywnosci uczenia sie, w szczególnosci
przez wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz
eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzen, w tym zaburzen zachowania.
3. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
przyjmuje sie nastepujace zasady działania:
1) w celu wyeliminowania napiec psychicznych nawarstwiajacych sie na tle
niepowodzen szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc w ramach zajec
rewalidacyjnych
17
w formie zajec dydaktyczno-wyrównawczych, kompensacyjno - korekcyjnych
oraz specjalistycznych;
2) w kontekscie rozwiazywania trudnosci powstałych na tle konfliktów rodzinnych
obowiazkiem kadego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka,
rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, natomiast w przypadkach
szczególnych kontakt z instytucjami wspomagajacymi prace Zespołu Szkół;
3) uczniom majacym trudnosci w kontaktach rówiesniczych i srodowiskowych
porady i pomocy udzielac bedzie wychowawca, pedagog lub psycholog
poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami
oraz kolegami z grupy;
4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodziey
zakłada sie stała i systematyczna kontrole uczniów ze srodowisk zagroonych
oraz współprace pedagoga szkolnego z instytucjami wspomagajacymi Zespół
Szkół (policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sad rodzinny).
4. Za prawidłowa organizacje i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej
odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół.
5. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek: ucznia,
rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedy
6. Umoliwia sie uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy szkolnego pedagoga,
psychologa, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz pracowników Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.
7. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w Zespole Szkół moe byc organizowana
w formie zajec dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych, kompensacyjno -
korekcyjnych, porad dla uczniów, konsultacji dla rodziców i dla nauczycieli.
8. Zajecia rewalidacyjne oraz specjalistyczne organizuje sie zgodnie z zaleceniami
poradni psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, którzy maja znaczne
opóznienia w opanowaniu programów z obowiazkowych przedmiotów nauczania
spowodowanych ich deficytami.
9. Zajecia te prowadzone sa przez nauczycieli specjalistów w czasie poza
obowiazkowymi zajeciami edukacyjnymi.
10. Kwalifikacji uczniów na zajecia rewalidacyjne dokonuja nauczyciele uczacy
w danym oddziale lub wychowawca klasy.
11. Kwalifikacji uczniów na zajecia specjalistyczne dokonuje specjalista
prowadzacy okreslone formy zajec na terenie Zespołu Szkół.
12. Objecie ucznia zajeciami rewalidacyjnymi, specjalistycznymi,
psychoedukacyjnymi lub terapeutycznymi, wymaga zgody rodziców (prawnych
opiekunów).
13. Uczestnictwo w rónych formach zajec wymienionych w ust. 12 trwa do
zlikwidowania opóznien lub złagodzeniu badz wyeliminowaniu zaburzen
stanowiacych powód objecia ucznia taka forma pomocy.
18
14. O kontynuacji lub zakonczeniu udzielania pomocy decyduje Dyrektor Zespołu
Szkół na wniosek osób dokonujacych kwalifikacji.
15. Do zadan pedagoga naley w szczególnosci:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzen szkolnych;
2) okreslanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie rónych form pomocy psychologicznopedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działan wychowawczych i profilaktycznych wynikajacych
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrebnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli;
5) wspieranie działan wychowawczych i opiekunczych nauczycieli, wynikajacych
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrebnych przepisach;
6) planowanie i koordynowanie zadan realizowanych przez szkołe na rzecz
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku
kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca
zawodowy;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdujacym sie w trudnej sytuacji yciowej.
16. Do zadan psychologa naley w szczególnosci:
1) prowadzenie badan i działan diagnostycznych dotyczacych uczniów, w tym
diagnozowanie potencjalnych moliwosci oraz wspieranie mocnych stron
ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,
okreslenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
działan profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów,
rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie rónych form pomocy psychologicznopedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia
i zawodu;
5) minimalizowanie skutków zaburzen rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie rónych form pomocy wychowawczej
w srodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
19
6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych
zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikajacych z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrebnych
przepisach.
17. Do zadan logopedy naley w szczególnosci:
1) przeprowadzenie badan wstepnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
w tym mowy głosnej i pisma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników -
organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowosci w rozwoju mowy głosnej i pisma;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnosciami w czytaniu
i pisaniu, przy scisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzacymi
zajecia korekcyjno-kompensacyjne;
5) organizowanie i prowadzenie rónych form pomocy psychologicznopedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działan profilaktycznych zapobiegajacych powstawaniu
zaburzen komunikacji jezykowej, w tym współpraca z najbliszym
srodowiskiem ucznia;
7) wspieranie działan wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
wynikajacych z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
o których mowa w odrebnych przepisach.
18. Do zadan doradcy zawodowego naley w szczególnosci:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostepnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych własciwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych zródeł informacji
na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i swiatowym
dotyczacych:
a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych w swiecie zawodów i zatrudnienia,
c) wykorzystania posiadanych uzdolnien i talentów przy wykonywaniu
przyszłych zadan zawodowych,
d) instytucji i organizacji wspierajacych funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w yciu codziennym i zawodowym,
20
e) alternatywnych moliwosci kształcenia dla uczniów z problemami
emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5) prowadzenie grupowych zajec aktywizujacych, przygotowujacych uczniów do
swiadomego planowania kariery i podjecia roli zawodowej;
6) koordynowanie działalnosci informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołe;
7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez
organizowanie spotkan szkoleniowo-informacyjnych, udostepnianie informacji
i materiałów do pracy z uczniami;
8) współpraca z rada pedagogiczna w zakresie tworzenia i zapewnienia ciagłosci
działan wewnatrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działan
z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych
w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa
w odrebnych przepisach;
9) współpraca z instytucjami wspierajacymi wewnatrzszkolny system doradztwa
zawodowego, w szczególnosci z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami swiadczacymi
poradnictwo i specjalistyczna pomoc uczniom i rodzicom.
§ 14. 1. Zespół Szkół prowadzi biblioteke, która słuy realizacji potrzeb
i zainteresowan uczniów, zadan dydaktyczno - wychowawczych Zespołu,
doskonaleniu warsztatów pracy nauczycieli , popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
wsród rodziców, popularyzowaniu wiedzy o regionie. W tym celu biblioteka prowadzi:
1) przysposobienie czytelniczo – informacyjne;
2) wypoyczania ksiaek;
3) czytelnie z centrum multimedialnym.
2. Z biblioteki moga korzystac uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu
Szkół, rodzice oraz emeryci Zespołu Szkół.
3. Osoby nie wymienione w pkt 2 moga korzystac z biblioteki za zgoda Dyrektora
Zespołu Szkół.
4. Godziny pracy biblioteki okresla corocznie Dyrektor Zespołu uwzgledniajac
moliwosci dostepu do jej zbiorów podczas zajec lekcyjnych i po ich zakonczeniu.
Godziny te sa ujete w tygodniowym rozkładzie zajec.
5. Do zadan nauczyciela bibliotekarzy naley:
1) udostepnianie zbiorów , udzielanie i opracowywanie informacji bibliotecznych,
katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
21
2) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych propozycjach ksiakowych;
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie
z opracowanym programem;
4) przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenia Rad
Pedagogicznych Zespołu Szkół, informowanie zainteresowanych nauczycieli
o czytelnictwie uczniów;
5) prowadzenie rónorodnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury
czytelniczej uczniów;
6) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Zespołu Szkół - na podstawie
analizy posiadanych zbiorów oraz dezyderatów uczniów i nauczycieli;
7) gromadzenie konspektów scenariuszy uroczystosci szkolnych, gromadzenie
wydawnictw zwiazanych z regionem;
8) dokonywanie raz do roku selekcji zbiorów;
9) opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
10) konserwowanie zbiorów bibliotecznych;
11) organizacja warsztatu informacyjnego;
a) wydzielanie ksiegozbioru podrecznego,
b) prowadzenie katalogów : alfabetycznego i rzeczowego ksiaek, czasopism
bedacych własnoscia biblioteki i innych pracowni , z podaniem miejsca ich
przechowywania,
c) gromadzenie zestawien bibliograficznych.
12) nauczyciel bibliotekarz w pracy swojej współpracuje z nauczycielami, rodzicami
uczniów, pedagogiem szkolnym, bibliotekarzami pozaszkolnymi oraz
instytucjami kulturalnymi.
13) nauczyciel bibliotekarz jest zobowiazany do wykonywania innych zadan
zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół wynikajacych z realizacji planu
dydaktyczno - wychowawczego.
§ 15. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadan opiekunczych,
w szczególnosci wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Zespół Szkoła prowadzi
stołówke.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce Zespołu Szkół jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokosc opłat za posiłki, ustala
Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzacym szkołe.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce Zespołu
Szkół, o których mowa w ust. 3, nie wlicza sie wynagrodzen pracowników i składek
naliczanych od tych wynagrodzen oraz kosztów utrzymania stołówki.
22
5. Ze stołówki moga korzystac pracownicy Zespołu Szkół. Do opłat wnoszonych za
korzystanie z posiłku w stołówce Zespołu Szkół, wlicza sie wynagrodzenia
pracowników i składki naliczone od tych wynagrodzen oraz koszty utrzymania
stołówki.
6. Za zgoda Dyrektora Zespołu Szkół, ze stołówki moga korzystac osoby nie bedace
pracownikami Zespołu Szkół. Do opłat wnoszonych za korzystanie z posiłku w
stołówce Zespołu Szkół, wlicza sie wynagrodzenia pracowników i składki naliczone
od tych wynagrodzen oraz koszty utrzymania stołówki.
§ 16. 1. Uczniom Zespołu Szkół, którzy musza dłuej przebywac w szkole ze
wzgledu na czas pracy rodziców lub organizacje dojazdu do szkoły zapewnia sie
pobyt w swietlicy.
2. Swietlica jest pozalekcyjna forma wychowawczo - opiekuncza działalnosci Zespołu
Szkół, którego zadania dotycza:
1) diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym;
2) kształcenia kultury osobistej;
3) kształcenia nawyków higienicznych;
4) poznawania swiata;
5) rozwijania i doskonalenia umiejetnosci formułowania mysli i poprawnego
wyraania ich w mowie i w pismie;
6) tworzenia yczliwej atmosfery sprzyjajacej podtrzymywaniu checi i gotowosci
do nauki.
3. Swietlica prowadzi zajecia wychowawcze w grupach nie wiekszych ni
16 uczniów.
4. Formy pracy swietlicy:
1) organizowanie pomocy uczniom słabszym;
2) organizowanie konkursów;
3) słuchanie audycji radiowych i nagran płytowych;
4) ogladanie audycji telewizyjnych i nagran wideo;
5) udział wychowanków w pracach na rzecz Zespołu Szkół i najbliszego
otoczenia.
5. Godziny pracy swietlicy okresla corocznie Dyrektor Zespołu Szkół uwzgledniajac
potrzeby uczniów i ich rodziców. Godziny te sa ujete w tygodniowym rozkładzie
zajec.
6. W swietlicy moga przebywac uczniowie, w stosunku do których nie ma moliwosci
zapewnienia zastepstwa w przypadku nagłej nieobecnosci nauczyciela.
7. Kady uczen korzystajacy ze swietlicy ma obowiazek przestrzegania jej
wewnetrznego regulaminu.
§ 17. 1. W celu podnoszenia jakosci pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekunczej nauczyciele Zespołu Szkół tworza zespoły. Uchwałe w sprawie
powołania zespołów podejmuje Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.
2. Do zadan zespołów naley w szczególnosci ustalenie zestawu programów
nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miare potrzeb.
3. Praca zespołu kieruje przewodniczacy powoływany przez Dyrektora Zespołu
Szkółna wniosek zespołu.
4. Cele i zadania zespołu obejmuja:
23
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie tresci nauczania przedmiotów pokrewnych,
a take uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania oraz ich
modyfikowanie w miare potrzeb;
2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymiane doswiadczen;
3) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu
poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.;
4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
narzedzi pomiaru dydaktycznego;
5) organizowanie doradztwa metodycznego dla poczatkujacych nauczycieli;
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a take
w uzupełnianiu ich wyposaenia;
7) opiniowanie przygotowanych autorskich programów nauczania;
8) opieke pedagogiczna nad studentami odbywajacymi praktyke pedagogiczna;
9) analize niepowodzen ucznia;
10) opiniowanie przygotowywanych eksperymentów i innowacji pedagogicznych
oraz projektów edukacyjnych;
11) prace z uczniem zdolnym i słabym.
§ 17a. 1. W Zespole Szkół moe byc prowadzona działalnosc innowacyjna
i eksperymentalna. Wprowadzenie w Zespole Szkół innowacji lub eksperymentu jest
moliwe po zapewnieniu przez szkołe odpowiednich warunków kadrowych
i organizacyjnych, niezbednych do realizacji planowanych działan innowacyjnych
i eksperymentalnych.
2. Innowacje lub eksperymenty, wymagajace przyznania szkole dodatkowych
srodków budetowych, moga byc podjete po wyraeniu przez organ prowadzacy
Zespół Szkół pisemnej zgody na finansowanie planowanych działan.
3. Innowacja lub eksperyment moe obejmowac wszystkie lub wybrane zajecia
edukacyjne, cały Zespół Szkół, oddział lub grupe.
4. Działalnosc innowacyjna i eksperymentalna moe byc prowadzona na podstawie
opracowanych przez nauczycieli programów edukacyjnych.
5. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment
odbywa sie na zasadzie powszechnej dostepnosci.
6. Uchwałe w sprawie wprowadzenia innowacji w Zespole Szkół podejmuje Rada
Pedagogiczna Zespołu Szkół po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy beda uczestniczyc w innowacji;
24
2) opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w Zespole Szkół, w przypadku gdy załoenia innowacji nie były wczesniej
opublikowane.
7. Uchwałe Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w sprawie wprowadzania innowacji
wraz z opisem jej zasad oraz opinia rady rodziców i zgoda autora lub zespołu
autorskiego innowacji, Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje Kuratorowi Oswiaty
w Łodzi i organowi prowadzacemu szkołe w terminie do dnia 31 marca roku
poprzedzajacego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczecie innowacji.
8. Uchwałe w sprawie wprowadzenia eksperymentu w Zespole Szkół podejmuje
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół po zapoznaniu sie
z celem, załoeniami i sposobem realizacji eksperymentu oraz po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy beda uczestniczyc w eksperymencie;
2) opinii Pady Pedagogicznej Zespołu Szkół;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego
prowadzenie w szkole.
9. Szczegółowe zasady w sprawie warunków prowadzenia działalnosci innowacyjnej
i eksperymentalnej reguluja odrebne przepisy.


Podziel się
oceń
0
0

Statut szkoły III

niedziela, 26 października 2014 20:23

 

 

Statut szkoły cz. III

 

§ 17b. 1. Zespół Szkół w celu zapewnienia specjalistycznej pomocy uczniom i ich
rodzicom (prawnym opiekunom) współdziała z:
1) Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Opocznie;
2) Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie;
3) Osrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie;
4) Powiatowa Komenda Policji w Opocznie;
5) Powiatowym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Opocznie;
6) Powiatowym Szpitalem w Opocznie.
2. Formy współdziałania skierowane do uczniów:
1) diagnozy psychologiczno – pedagogiczne uczniów z globalnymi
niepowodzeniami szkolnymi lub specyficznymi trudnosciami w nauce z wadami
wymowy i zaburzeniami mowy w celu wydania orzeczenia lub opinii o formach
i sposobach dalszego kształcenia;
2) działania profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa w przypadku
wystapienia trudnosci wychowawczych, nadmiernej agresji badz wystapienia
zagroen uzalenianiem sie;
3) badania pod katem okreslenia moliwosci psychofizycznych ucznia przewlekle
chorego;
4) warsztaty aktywizujace uczniów do podejmowania decyzji zawodowych
i szkolnych;
5) indywidualne porady wspierajace ucznia w problemie.
25
3. Formy współdziałania adresowane do rodziców.
1) poradnictwo w oparciu o sporzadzona specjalistyczna diagnoze;
2) indywidualne porady i wskazówki skierowane na rozwiazywanie problemów
wychowawczych oraz wyboru dalszej drogi kształcenia sie dziecka;
3) spotkania grupowe na terenie szkoły poswiecone problemom wychowawczym;
4) warsztaty umiejetnosci wychowawczych dla rodziców;
5) terapia rodzin.
4. Formy współdziałania skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagoga
szkolnego, psychologa szkolnego wspierajacych ucznia i jego rodzine w problemie:
1) pomoc wychowawcom, pedagogowi, psychologowi szkolnemu
w przygotowaniu warsztatu pracy z dzieckiem wymagajacym terapii
pedagogicznej i terapii uzalenien oraz z rodzina niewydolna wychowawczo;
2) porady dla nauczycieli pracujacymi z dziecmi z globalnymi niepowodzeniami
szkolnymi lub specyficznymi trudnosciami w nauce oraz z powanymi
problemami zdrowotnymi z wadami wymowy i zaburzeniami mowy;
3) warsztaty doskonalace umiejetnosci wychowawcze w pracy z uczniem i jego
rodzicami;
4) porady i wskazówki dla nauczycieli dotyczace pracy z uczniem z tendencjami
do zachowan agresywnych.

 

 


ROZDZ IAŁ V
UCZNIOWI E ZESPOŁU S ZKÓŁ SPECJALNYCH
ORAZ RODZ ICE UCZNIÓW ZES POŁU S ZKÓŁ SPECJALNYCH
§ 18. 1. Uczniowie Zespołu Szkół maja prawa wynikajace w szczególnosci
z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oswiatowych i niniejszego statutu.
2. Uczniowie Zespołu Szkół maja prawo do:
1) poznania programów nauczania, ich tresci, celów i stawianych wymagan,
ujetych w szkolnym i przedmiotowych systemach oceniania;
2) dostosowania przez nauczyciela wymagan edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb i moliwosci ucznia;
3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postepów w nauce zgodnie ze szkolnym systemem oceniania;
4) własciwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy
umysłowej;
5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole Szkół zapewniajacych
bezpieczenstwo, ochrone przed wszelkimi formami przemocy fizycznej badz
psychicznej oraz ochrone i poszanowanie ich godnosci;
26
6) korzystania z pomocy materialnej i socjalnej, jesli wymaga jej ich trudna
sytuacja rodzinna;
7) yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym;
8) swobody wyraania mysli i przekonan, w szczególnosci dotyczacych ycia
Zespołu Szkół, a take swiatopogladowych i religijnych jesli nie narusza to
dobra innych osób;
9) rozwijania zainteresowan, zdolnosci na zajeciach lekcyjnych, pozalekcyjnych
i pozaszkolnych;
10) pomocy w przypadku trudnosci w nauce;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
12) korzystania z opieki pielegniarki szkolnej;
13) wpływania na ycie Zespołu Szkół poprzez działalnosc samorzadowa oraz
zrzeszanie sie w organizacjach działajacych w Zespołu Szkół;
14) uczestnictwa i organizowania działalnosci kulturalnej, oswiatowej, sportowej
i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moliwosciami, w porozumieniu
z Dyrektorem Zespołu Szkół;
15) reprezentowania Zespołu Szkół w wybranych przez siebie i zaakceptowanych
przez nauczycieli konkursach i zawodach, zgodnie ze swoimi umiejetnosciami
i moliwosciami;
16) korzystania z pomieszczen szkolnych, sprzetu, srodków dydaktycznych,
ksiegozbioru biblioteki podczas zajec lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3. Uczniowie Zespołu Szkół maja obowiazek:
1) zapoznania sie i przestrzegania postanowien zawartych w statucie Zespołu
Szkół;
2) systematycznej nauki i rozwijania swoich umiejetnosci, regularnego
uczeszczania na lekcje i nie spóznia sie;
3) starania sie o uzyskanie jak najwyszej oceny własnego zachowania;
4) przestrzegania zasad kultury współycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli, innych pracowników Zespołu Szkół i osób dorosłych;
5) odpowiedzialnosci za własne ycie, zdrowie, higiene oraz rozwój;
6) dbałosci o wspólne dobro, ład, porzadek w Zespole Szkół, wspólne mienie
Zespołu Szkół, własne i innych uczniów; za szkody spowodowane przez ucznia
ponosza odpowiedzialnosc materialna rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
7) przeciwstawiania sie przejawom brutalnosci i wulgarnosci w postepowaniu
i jezyku;
8) postepowania zgodnego z dobrem szkolnej społecznosci, dbania o dobre imie
Zespołu Szkół we współtworzeniu jej autorytetu, godnego reprezentowania
Zespołu Szkół;
9) dbania o bezpieczenstwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom
zabrania sie palenia tytoniu, picia alkoholu, uywania i dystrybucji narkotyków
27
i innych srodków odurzajacych zarówno w budynku Zespołu Szkół, jak i poza
nim;
10) przychodzenia do Zespołu Szkół nie wczesniej ni na 15 minut przed pierwsza
swoja lekcja, oraz opuszczania Zespół Szkół bezposrednio po zakonczeniu
zajec;
11) noszenia ksiaek i zeszytów obowiazujacych z danego przedmiotu;
12) pozostawiania w szatni swoich wierzchnich okryc;
13) zmiany obuwia po wejsciu do Zespołu Szkół; jako obuwie zmienne obowiazuja
wyłacznie tenisówki z białym spodem, na wniosek rodziców poparty
zaswiadczeniem lekarskim, uczen moe nosic inne obuwie;
14) noszenia stosownego, schludnego szkolnego ubioru, fryzury;
15) niewnoszenia, nieuywania na terenie Zespołu Szkół przez uczniów telefonów
komórkowych; za telefony komórkowe oraz inne cenne przedmioty (np.
biuterie) Zespól Szkół nie ponosi odpowiedzialnosci;
16) zmiany stroju sportowego ustalonego w grupach z nauczycielami wychowania
fizycznego.
4. Podczas korzystania ze sprzetu i pomieszczen Zespołu Szkół uczniowie
zobowiazani sa do przestrzegania regulaminów znajdujacych sie w pracowniach oraz
instrukcji obsługi urzadzen.
§ 19. 1. Uczen Zespołu Szkół moe otrzymac nagrody i wyrónienia za:
1) rzetelna nauke i prace na rzecz Zespołu Szkół;
2) zachowanie stanowiace godny do nasladowania wzór;
3) wybitne osiagniecia, np. wysokie lokaty uzyskane w rónego typu konkursach
i zawodach sportowych;
4) reprezentowanie Zespołu Szkół na zewnatrz;
5) pomoc w nauce innym uczniom;
6) stuprocentowa frekwencje w całym roku szkolnym.
2. Prawo wnioskowania o nagrody maja:
1) Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół;
2) Samorzad Uczniowski Zespołu Szkół;
3) Rada Rodziców Zespołu Szkół.
3. Nagrody przyznaja:
1) Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wymienionych w ust. 2 po zasiegnieciu
opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół:
2) Wychowawcy;
3) Nauczyciele;
4) Rada Rodziców Zespołu Szkół.
4. Ustala sie nastepujace rodzaje nagród i wyrónien:
28
1) pochwała na forum klasy;
2) pochwała na forum Zespołu Szkół;
3) pochwała na zebraniu rodziców klasowych i ogólnym;
4) list pochwalny;
5) dyplom;
6) nagroda rzeczowa.
5. Udział i zdobyte lokaty oraz wyrónienia w konkursach wiedzy, artystycznych
i zawodach sportowych odnotowuje sie na swiadectwach szkolnych zgodnie
z odrebnymi przepisami.
6. Nagrody finansowane sa z budetu Zespołu Szkół badz budetu Rady Rodziców
Zespołu Szkół.
7. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół moe wyrónic rodziców uczniów Zespołu
Szkół za:
1) wysokie wyniki nauczania i zachowania uzyskane przez ich dziecko;
2) zaangaowanie w prace Rady Rodziców Zespołu Szkół;
3) prace na rzecz Zespołu Szkół.
8. Wyrónienie dla rodziców i innych osób wspierajacych działalnosc Zespołu Szkół
moe miec forme:
1) listu gratulacyjnego dla rodziców absolwentów;
2) podziekowania ustnego lub pisemnego;
3) listu pochwalnego.
§ 20. 1. Uczen moe zostac ukarany:
1) upomnieniem w indywidualnej rozmowie;
2) obnieniem oceny zachowania wg kryteriów zawartych
w Wewnatrzszkolnym Systemie Oceniania Zespołu Szkół;
3) upomnieniem wobec klasy z wpisem do zeszytu uwag;
4) upomnieniem pisemnym wychowawcy skierowanym do rodziców
5) ustnym upomnieniem Dyrektora Zespołu Szkół na forum szkoły;
6) upomnieniem pisemnym Dyrektora Zespołu Szkół skierowanym do rodziców;
7) inne działania wychowawcze, dokonywane w uzgodnieniu z rodzicami:
a) wykonaniem okreslonej pracy na rzecz Zespołu Szkół;
b) zawieszeniem prawa do udziału w zajeciach pozalekcyjnych
i reprezentowania Zespołu Szkół na zewnatrz;
c) przeniesie do innej placówki, zgodnie z zapisem ust. 10;
d) skresleniem z listy uczniów zgodnie z zapisem ust. 8.
2. Za szkody wyrzadzone umyslnie przez ucznia odpowiadaja rodzice. O ile to jest
moliwe, uczen musi sam je usunac.
29
3. Za złe zachowanie i przewinienia ucznia Dyrektor Zespołu Szkół moe wezwac
rodziców na rozmowe.
4. Za powaniejsze przewinienia uczen dostaje kare adekwatna do przewinienia.
5. Procedury postepowania dotyczace niektórych raacych przewinien:
1) w przypadku palenia papierosów na terenie Zespołu Szkół obowiazuje
wystawienie nieodpowiedniej oceny zachowania;
2) w przypadku ucieczki klas z lekcji lub ucznia z lekcji obowiazuja:
a) powiadomienie rodziców telefonicznie lub na zebraniu klasowym oraz wpis
do zeszytu uwag;
b) nieusprawiedliwienie opuszczonych godzin;
c) przy powtarzajacych sie ucieczkach zakaz uczestniczenia klasy lub ucznia
w szkolnych imprezach pozalekcyjnych, obowiazujacy przez okreslony
czas.
3) w przypadku przejawiania rónych form agresji i przemocy wobec innych
uczniów obowiazuja:
a) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem;
b) notatka w zeszycie uwag i poinformowanie wychowawcy;
c) rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym w obecnosci wychowawcy
i rodziców;
d) notatka w zeszycie wychowawczym Dyrektora Zespołu Szkół w obecnosci
rodziców (prawnych opiekunów);
e) w drastycznych przypadkach zasugerowanie rodzicom konsultacji w poradni
pedagogiczno-psychologicznej lub zdrowia psychicznego.
4) w przypadku kradziey obowiazuja:
a) rozmowa wychowawcy z uczniem;
b) zawiadomienie rodziców;
c) rozmowa pedagoga z uczniem w obecnosci rodziców i wychowawcy;
d) w sytuacji braku poprawy w zachowaniu ucznia rozmowa z Dyrektorem
Zespołu Szkół w obecnosci pedagoga i rodziców;
6. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego kategoria popełnionego czynu,
niezwłocznie powiadamia sie policje.
7. Procedury postepowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policja
w sytuacjach zagroenia dzieci oraz młodziey przestepczoscia i demoralizacja,
a w szczególnosci narkomania, alkoholizmem i prostytucja, okreslaja odrebne
przepisy.
8. Wyjatkowych przypadkach uczen, który ukonczył 18 lat i nie realizuje obowiazku
szkolnego: ma lekcewaacy stosunek do nauki, nauczycieli i pracowników szkoły,
jego zachowanie ma demoralizujacy wpływ na kolegów, nie przestrzega regulaminu
Zespołu Szkół moe byc skreslony z listy uczniów na wniosek wychowawcy
przedstawiony Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół i przyjety wiekszoscia głosów -
30
2/3. Szczegółowe zasady skreslania ucznia z listy uczniów zawieraja statuty
poszczególnych typów szkół wchodzacych w skład Zespołu Szkół.
9. Uczen, który ukonczył 18 lat i uczeszcza do Zespołu Szkół, nie ma prawa sam
usprawiedliwiac swoich nieobecnosci.
10. Dyrektor Zespołu Szkół moe wystapic do Łódzkiego Kuratora Oswiaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej tego samego typu placówki przypadku
gdy uczen pozostaje w obowiazku szkolnym lub nauki:
1) zachowanie ucznia wpływa demoralizujaco na innych uczniów;
2) uczen raaco narusza zasady współycia społecznego;
3) uczen swiadomie i uporczywie łamie zasady postepowania okreslone
w statucie;
4) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca zmiane srodowiska
rówiesniczego ucznia.
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół, o którym mowa w ust. 10, wymaga
pozytywnego zaopiniowania przez Rade Pedagogiczna Zespołu Szkół.
12. W Zespole Szkół nie wolno stosowac kar naruszajacych nietykalnosc i godnosc
osobista ucznia.
13. O przyznanej uczniowi karze informowani sa rodzice (opiekunowie prawni) przez
wychowawce klasy pisemnie za potwierdzeniem.
14. Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) ma prawo do wniesienia odwołania
od kary wymierzonej przez nauczyciela do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni
od daty wymierzenia kary.
15. Dyrektor Zespołu Szkół moe zawiesic wykonanie nałoonej na ucznia kary, jesli
uzyska poreczenie wychowawcy lub Samorzadu Uczniowskiego.
16. Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wniesienia odwołania
od kary wymierzonej przez Dyrektora Zespołu Szkół do Łódzkiego Kuratora Oswiaty
za posrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni od daty wymierzenia
kary.
§ 21. 1. Bezwzgledny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do znajomosci zadan i działan
dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do wyłonienia swej reprezentacji -
Rady Rodziców. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców,
uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do zapoznania sie z programem
nauczania poszczególnych przedmiotów oraz przedmiotowym systemem oceniania.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do wyraania swej opinii na temat
działalnosci Zespołu Szkół oraz pracy nauczycieli, jednak nie moe to uwłaczac
niczyjej godnosci.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do wyczerpujacych wyjasnien
dotyczacych działalnosci Zespołu Szkół.
31
7. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do opiniowania Wewnatrzszkolnego
Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Programu Wychowawcy
Klasowego.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo sygnalizowac Dyrekcji Zespołu Szkół
istotne problemy wychowawcze w zespołach klasowych oraz trudnosci
komunikacyjne na linii nauczyciel - uczen lub nauczyciel - rodzic.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wystepowac do Dyrektora Zespołu
Szkół, Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z wnioskami i sprawami dotyczacymi
Zespołu Szkół.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wystapic z inicjatywa w zakresie
wzbogacania oferty zajec pozalekcyjnych.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo organizowac dzieciom róne formy
ycia (prawni opiekunowie) kulturalnego, sportowego i rozrywkowego.
12. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do inicjatywy w sposobie
kreatywnego wykorzystania funduszy Rady Rodziców.
13. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo inicjowac i organizowac pomoc dla
Zespołu Szkół.
14. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo gromadzic fundusze
z dobrowolnych składek, prowadzic działalnosc celem pozyskania srodków
finansowych z innych zródeł i przeznaczac je na potrzeby Zespołu Szkół.
15. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do uczestnictwa w rozpoczeciu
i zakonczeniu roku szkolnego oraz imprezach i uroczystosciach szkolnych.
16. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do spotkan z nauczycielami
podczas wywiadówek i dni otwartych.
17. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wystapic do nauczyciela
o uzasadnienie oceny swojego dziecka.
18. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wystapic do wychowawcy
o uzasadnienie oceny zachowania swojego dziecka.
19. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wystapic z wnioskiem
do Dyrektora Zespołu Szkół o przedłuenie etapu edukacyjnego.
20. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo zapoznac sie z pracami klasowymi
swoich dzieci i uzyskana za nie ocena.
21. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do informacji o wynikach
dydaktyczno-wychowawczych swojego dziecka.
22. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do informacji o ocenach
bieacych i semestralnych swojego dziecka.
23. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do wczesniejszej informacji na
temat wybranego przez nauczyciela podrecznika i jego wymagan z nauczanego
przedmiotu.
24. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo korzystac z pomocy pedagoga
i psychologa szkolnego oraz innych nauczycieli.
25. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo do otrzymywania stosownych
zaswiadczen i opinii dotyczacych ucznia Zespołu Szkół przedkładanych
zainteresowanym instytucja.
§ 22. 1. Podstawowym obowiazkiem rodziców dziecka wynikajacym z ustawowego
obowiazku szkolnego jest:
1) zapisanie dziecka do Zespołu Szkół na podstawie wymaganych dokumentów
do konca sierpnia roku kalendarzowego;
2) zapewnienie regularnego uczeszczania dziecka na zajecia szkolne;
32
3) zapewnienie dziecku warunków umoliwiajacych przygotowanie sie do zajec
szkolnych.
2. Rodzic powinien dawac dziecku przykład swa postawa i zachowaniem.
3. Rodzic powinien interesowac sie postepami dziecka w nauce i zadana mu
praca domowa.
4. Rodzic powinien stawic sie na wezwanie wychowawcy, pedagoga, innego
nauczyciela lub Dyrektora Zespołu Szkół.
5. Rodzic powinien uczestniczyc we wszystkich wywiadówkach w Zespole Szkół
wg harmonogramu.
6. Rodzic powinien na wezwanie odebrac dziecko z Zespołu Szkół.
7. Rodzic powinien przekazac wychowawcy i pielegniarce wane informacje
o stanie zdrowia dziecka, które moga miec wpływ na rodzaj udzielanej
pierwszej pomocy.
8. Rodzic powinien informowac wychowawce o problemach wychowawczych
z dzieckiem.
9. Rodzic powinien usprawiedliwiac nieobecnosci dziecka osobiscie lub na pismie
wg ustalonych zasad przed planowana nieobecnoscia dziecka lub na pierwszej
godzinie wychowawczej po ustaniu nieobecnosci dziecka.
10. Rodzic powinien zaopatrzyc dziecko w podreczniki wskazane przez Zespół
Szkół oraz zapewnic pomoce dydaktyczno-naukowe wskazane przez
nauczycieli przedmiotów.
11. Rodzic powinien zaopatrzyc dziecko w strój codzienny, galowy i sportowy
wg zasad przyjetych przez Zespół Szkół.
12. Rodzic powinien wspierac działania Dyrekcji Zespołu Szkół i nauczycieli
zmierzajace do lepszego wyposaenia i rozwoju Zespołu Szkół.
§ 23. 1. Na pisemny wniosek rodziców, rady klasowej rodziców, uczniów,
nauczyciela oraz Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Dyrektor Zespołu Szkół moe
dokonac zmiany nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy w uzasadnionych
przypadkach przy zachowaniu nastepujacego postepowania:
1) rozmowa z zainteresowanymi stronami;
2) zasiegniecie opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół i Samorzadu
Uczniowskiego Zespołu Szkół;
3) wniosek, o których mowa w ust 1, oraz opinie, o których mowa ust. 1 pkt 2 nie
sa wiaace dla Dyrektora Zespołu Szkół.
2. Z inicjatywa zmiany nauczyciela przedmiotu, wychowawcy moe wystapic
Dyrektor Zespołu Szkół po zasiegnieciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.
3. O sposobie zakonczenia postepowania Dyrektor Zespołu Szkół informuje
zainteresowane strony w terminie dwóch tygodni.
§ 24. 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:
1) skargi w przypadku naruszenia praw dziecka moga byc składane przez
samego ucznia, jego opiekuna lub rodzica;
2) skarga moe byc pisemna lub ustna;
3) w przypadku skargi pisemnej złoonej do Dyrektora Zespołu Szkół, Dyrektor
rozpatruje ja na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół i w terminie
do 7 dni informuje wnioskodawce o podjetych decyzjach;
2. Sekretariat Zespołu Szkół prowadzi rejestr skarg i wniosków.
33
3. Zespół Szkół informuje wychowanków i ich rodziców o trybie składania skarg oraz
podaje nazwy instytucji, do których mona sie odwołac w przypadku naruszenia praw
dziecka.
4. W przypadku naruszenia praw ucznia moe on złoyc w tej sprawie skarge na
pismie do Dyrektora Zespołu Szkół za posrednictwem wychowawcy klasy, pedagoga
szkolnego lub Samorzadu Uczniowskiego Zespołu Szkół.

 


Podziel się
oceń
0
0

Statut Szkoły czIV

niedziela, 26 października 2014 20:20

 

 

Statut szkoły cz. IV

 

ROZDZIAŁ V I


OPIEKA I BEZPIECZENSTWO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
§ 25. 1. W celu zapewnienia bezpieczenstwa, ochrony przed przemoca,
uzalenieniami, demoralizacja oraz innymi przejawami patologii społecznej
w obiekcie Zespołu Szkół - o wpuszczeniu lub wypuszczeniu z budynku Zespołu
Szkół decyduje nauczyciel dyurujacy, wozny, (dozorca), majacy prawo
zatrzymywania wszystkich osób.
2. Woznemu (dozorcy) nie wolno wpuscic do budynku (wypuscic z budynku) osób,
co do których zachowania powstały zastrzeenia. O zatrzymaniu wozny (dozorca)
ma obowiazek natychmiast powiadomic dyrektora (kierownika).
3. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uczniów podczas zajec edukacyjnych, osoby obce
oraz absolwenci nie moga przebywac na terenie budynku Zespołu Szkół bez zgody
Dyrektora Zespołu Szkół.
4. W celu zapewnienia bezpieczenstwa i porzadku podczas zajec na obiektach
sportowych wszystkie drwi zewnetrzne sali sportowej oraz szatnie powinny byc
zamkniete.
5. Wszyscy uczniowie maja obowiazek dostosowania sie do polecen nauczycieli
dyurujacych oraz pracowników obsługi Zespołu Szkół podczas wchodzenia do
budynku, korzystania z szatni, podczas przerw miedzylekcyjnych.
6. W czasie zajec lekcyjnych i przerw uczniowie nie moga samowolnie opuszczac
terenu Zespołu Szkół.
7. Za organizacje szatni Zespołu Szkół odpowiada dyrektor. Uczniom nie wolno bez
pozwolenia szatniarza wchodzic do szatni.
§ 26. 1. Zespół Szkół zapewnia uczniom opieke pedagogiczna oraz pełne
bezpieczenstwo.
1. Podczas zajec obowiazkowych, nadobowiazkowych i pozalekcyjnych,
dodatkowych za bezpieczenstwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzacy
zajecia.
2. Podczas zajec poza terenem Zespołu Szkół pełna odpowiedzialnosc za zdrowie
i bezpieczenstwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzacy zajecia , a podczas
wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami, ale od momentu
zbiórki i "przejecia" uczniów do momentu zakonczenia wycieczki. W drodze na
zbiórke i w drodze powrotnej do domu odpowiadaja rodzice. Bezpieczenstwo
uczniów w czasie wycieczek szkolnych reguluja odrebne przepisy.
3. Podczas przerw miedzylekcyjnych za bezpieczenstwo uczniów odpowiada
nauczyciel dyurujacy.
4. Uczniowie przebywajacy w bibliotece Zespołu Szkół lub swietlicy pozostaja
odpowiednio pod opieka nauczyciela bibliotekarza i nauczyciela pracujacego
w swietlicy.
34
5. Odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo uczniów w czasie zajec pozalekcyjnych
przejmuje nauczyciel od chwili rozpoczecia zajec do chwili ich zakonczenia.
Uczniowie sa zobowiazani do punktualnego przychodzenia na zajecia i opuszczania
Zespół Szkół bezposrednio po ich zakonczeniu.
§ 27. 1. Pracownicy odpowiedzialni za opieke i bezpieczenstwo sa zobowiazani do:
1) sprawowania opieki nad uczniami przebywajacymi w Zespołu Szkół podczas
zajec obowiazkowych, nadobowiazkowych, pozalekcyjnych i dodatkowych;
2) przestrzegania zasad bezpieczenstwa uczniów na prowadzonych przez siebie
zajeciach;
3) systematycznego kontrolowania pod wzgledem BHP miejsca, w którym sa
prowadzone zajecia;
4) samodzielnego usuwania dostrzeonego zagroenia lub niezwłocznego
zgłoszenia o zagroeniu Dyrekcji Zespołu Szkół;
5) kontroli obecnosci uczniów na kadych zajeciach edukacyjnych i niezwłoczne
reagowanie na nagła, niezapowiedziana nieobecnosc poprzez poinformowanie
o tym własciwego wychowawcy, który powiadamia o fakcie rodziców (prawnych
opiekunów);
6) pełnienia dyurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg
harmonogramu i regulaminu dyurów opracowanego przez Dyrekcje Zespołu
Szkół;
7) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów
obowiazujacych w tych pomieszczeniach.
2. W pracowniach o zwiekszonym ryzyku wypadku (informatyka, technika, sala
gimnastyczna, pracownia krawiecka i slusarsko - stolarska) opiekun pracowni
opracowuje regulamin pracowni i na poczatku roku zapoznaje z nim uczniów.
§ 28. 1. Nauczyciele zobowiazani sa do pełnienia dyurów przed rozpoczeciem zajec
(obowiazkowych i nadobowiazkowych), w czasie przerw miedzylekcyjnych oraz po
zajeciach według corocznie ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkół
harmonogramu.
2. Nauczyciele pełnia dyury według wywieszonego grafiku (ilosc przydzielonych
dyurów jest proporcjonalna do ilosci godzin ujetych w rozkładzie zajec).
3. Dyur naley objac w czasie moliwie najkrótszym od zakonczenia własnej lekcji,
a skonczyc z dzwonkiem rozpoczynajacym lekcje nastepna.
4. Dyurujacemu nauczycielowi nie wolno zejsc z dyuru do czasu zastapienia go
przez innego nauczyciela.
5. Z dyurów zwolnione sa kobiety ciearne po przedłoeniu zaswiadczenia
lekarskiego.
6. Dyury pełnione sa przed lekcjami, w czasie przerw miedzylekcyjnych oraz po
lekcjach w budynku Zespołu Szkół od godz. 740 do zakonczenia zajec edukacyjnych.
7. W czasie zajec pozalekcyjnych i imprez szkolnych odbywajacych sie poza
godzinami pracy Zespołu Szkół obowiazki własciwe dla nauczyciela dyurnego pełni
nauczyciel prowadzacy dane zajecia lub osoby wyznaczone przez Dyrektora
Zespołu.
8. Nauczyciele dyurujacy maja obowiazek zapobiegac niebezpiecznym zabawom i
zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach.
9. Nauczyciel pełniacy dyur troszczy sie o kulturalne zachowanie sie uczniów,
zwraca szczególna uwage na przejawy wandalizmu, przemocy fizycznej
35
i uzalenienie wsród uczniów, rejestruje uczniów naruszajacych statut Zespołu Szkół.
Podczas kadej przerwy nauczyciel jest zobowiazany do kontroli sanitariatów.
10. W razie nieobecnosci nauczyciela dyurnego w wyznaczonym dniu, Dyrektor
Zespołu wyznacza w zastepstwie innego nauczyciela do pełnienia dyuru.
11. Niewywiazywanie sie przez nauczyciela z obowiazków dyurów pociaga za
soba sankcje słubowe.
§ 29. 1. W razie zaistnienia wypadku pracownik Zespołu Szkół niezwłocznie
zapewnia poszkodowanemu opieke, w szczególnosci sprowadzajac fachowa pomoc
medyczna, a w miare moliwosci udzielajac poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2. O kadym wypadku zawiadamia sie niezwłocznie:
1) Dyrekcje Zespołu Szkół;
2) rodziców (prawnych opiekunów poszkodowanego);
3) policje do spraw nieletnich.
3. O wypadku smiertelnym, ciekim i zbiorowym zawiadamia sie niezwłocznie
prokuratora i Kuratora Oswiaty w Łodzi.
4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia sie niezwłocznie
terenowego inspektora sanitarnego.
5. Zawiadomien, o których mowa w ust. 2 - 4, dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół lub
upowaniony przez niego pracownik Zespołu Szkół.
§ 30. 1. W Zespole Szkół zorganizowany jest gabinet pielegniarki szkolnej.
2. W przypadkach wymagajacych pomocy lekarza pielegniarka ma obowiazek
zawiadomic rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka i po konsultacji
z rodzicami moe zwolnic ucznia z zajec szkolnych. W przypadku nieobecnosci
pielegniarki decyzje o zwolnieniu ucznia moe podjac wychowawca lub nauczyciel
prowadzacy zajecia, z których uczen chce sie zwolnic po poinformowaniu rodziców
przez sekretariat Zespołu Szkół i wyraeniu przez nich zgody.
ROZDZ IAŁ V I I
OCENI ANI E WEWN ATRZS ZKOLNE
W Z E SPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
§ 31. 1. Ocenianie Wewnatrzszkolne Zespołu Szkół Specjalnych im Jana Brzechwy
w Opocznie opiera sie na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postepów w opanowaniu przez ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych
wiadomosci i umiejetnosci w stosunku do wymagan edukacyjnych wynikajacej
z podstawy programowej okreslonej w odrebnych przepisach i realizowanych
programów nauczania , uwzgledniajacych te podstawe. Wewnatrzszkolne ocenianie
opiera sie na ocenie zachowania ucznia która polega na rozpoznawaniu przez
wychowawce klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania
przez ucznia zasad współycia społecznego i norm etycznych. W ramach oceniania
wewnatrzszkonego ocenianiu podlegaja:
1) osiagniecia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Celem wewnatrzszkolnego oceniania jest:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiagniec edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postepach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia w dalszych postepów w nauce i zachowaniu;
36
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postepach, trudnosciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
5) umoliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
metodyczno wychowawczej.
3. Ocenianie wewnatrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagan edukacyjnych niezbednych
do uzyskania poszczególnych sródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiazkowych i dodatkowych zajec edukacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieace i ustalenie sródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiazkowych i dodatkowych zajec edukacyjnych oraz sródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania według skali i form przyjetych w Zespole Szkół;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiazkowych
i dodatkowych zajec edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania według skali przyjetej w Zespole Szkół;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyszych ni przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiazkowych i dodatkowych zajec
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postepach i trudnosciach ucznia w nauce.
§ 32. 1. Nauczycie na poczatku kadego roku szkolnego informuja uczniów, oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbednych do uzyskania poszczególnych
sródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiazkowych i dodatkowych zajec edukacyjnych wynikajacych
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiagniec edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z obowiazkowych i dodatkowych zajec edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na poczatku kadego roku szkolnego informuje uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyszej ni
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jak równie o skutkach
ustalenia uczniowi negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
3. Oceny sa jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany
do Dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel prowadzacy dane zajecia edukacyjne
uzasadnia ustalona ocene.
5. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany
do nauczyciela prowadzacego dane zajecia edukacyjne sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczaca oceniania
ucznia sa udostepnione uczniowi lub jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
§ 33. 1. Nauczyciel jest zobowiazany na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniyc wymagania
uczniom, u których stwierdzono trudnosci w uczeniu sie lub deficyty rozwojowe
uniemoliwiajace sprostanie tym wymaganiom.
37
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki naley
w szczególnosci brac pod uwage wysiłek wkładany przez ucznia w wywiazywaniu sie
z obowiazków wynikajacych ze specyfiki tych zajec.
3. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii o ograniczonych
moliwosciach uczestniczenia w zajeciach z wychowania fizycznego, informatyki,
technologii informacyjnej wydanej przez lekarza, Dyrektor Zespołu szkół podejmuje
decyzje o zwolnieniu ucznia z tych zajec na czas okreslony w opinii. W takim
przypadku zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sie „zwolniony”.
§ 34. 1. Ocena postepów ucznia dokonywana jest dwa razy w ciagu roku szkolnego:
1) klasyfikacja sródroczna, styczen;
2) klasyfikacja koncoworoczna, druga połowa czerwca.
2. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem Rady
Pedagogicznej Zespołu Szkół nauczyciele prowadzacy poszczególne zajecia
edukacyjne oraz wychowawca klasy sa obowiazani poinformowac ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych
(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajec edukacyjnych i przewidywanej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ocenianie obejmuje:
1) formułowanie przez nauczyciela wymagan edukacyjnych oraz informowanie
o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
2) bieace ocenianie i sródroczne klasyfikowanie według skali i w formach
przyjetych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajec edukacyjnych;
3) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich
poprawiania.
4. Skala ocen bieacych w klasach I-III szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów
uposledzonych umysłowa w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym
obejmuje ocene codziennej pracy ucznia wyraona słowami, literami lub cyframi.
Skala ocen bieacych w klasach I-III gimnazjum specjalnego oraz klasach I-III
przysposabiajacych do pracy dla uczniów uposledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym, znacznym i ze sprzeeniami obejmuje ocene codziennej pracy
ucznia wyraona słowami, literami lub cyframi:
1) wspaniale - A – 6;
2) bardzo dobrze - B – 5;
3) dobrze - C – 4;
4) popracuj nad - D – 3;
5) zadowalajaco - E – 2;
6) niezadowalajaca - F – 1.
5. Klasyfikacja sródroczna i koncoworoczna przedstawiana jest w formie opisowej
w klasach I-III dla uczniów uposledzonych w stopniu lekkim szkoły podstawowej
specjalnej w Zespole Szkół.
6. Klasyfikacja sródroczna i koncoworoczna przedstawiana jest w formie opisowej
dla uczniów uposledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym: w szkole
podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnym oraz szkole przysposabiajacej do
pracy w Zespole Szkół.
7. Bieace, sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajec edukacyjnych dla
uczniów uposledzonych w stopniu lekkim poczawszy od klasy czwartej w szkole
podstawowej specjalnej, w gimnazjum specjalnym, zasadniczej szkole zawodowej
38
specjalnej oraz w uzupełniajacym liceum ogólnokształcacym specjalnym w Zespole
Szkół ustala sie według nastepujacej skali;
1) stopien celujacy (skrót – cel.) – [6] - umiejetnosci wykraczajace poza
podstawowe wymagania przewidziane w realizowanym przez nauczyciela
programie nauczania - powyej poziomu, wskazuja na dua samodzielnosc
ucznia (udział w olimpiadach, konkursach, zawodach);
2) stopien bardzo dobry (skrót – bdb) - [5] - umiejetnosci opanowane w pełnym
zakresie wiadomosci i umiejetnosci w realizowanym przez nauczyciela
programie nauczania;
3) stopien dobry (skrót – db.) - [4] - umiejetnosci opanowane przez ucznia
z zakresu wiadomosci i umiejetnosci przewidzianych w realizowanym przez
nauczyciela programie nauczania nie sa pełne, ale nie prognozuja adnych
kłopotów w opanowaniu kolejnych tresci kształcenia;
4) stopien dostateczny (skrót – dst ) - [3] - umiejetnosci opanowane przez
ucznia jedynie w podstawowym zakresie wiadomosci i umiejetnosci
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, oznaczac to moe
kłopoty przy poznawania kolejnych tresci programowych;
5) stopien dopuszczajacy (skrót – dop.) - [2] - wiadomosci i umiejetnosci
opanowane przez ucznia przewidziane w realizowanym przez nauczyciela
programie nauczania sa tak niewielkie, i moga miec wpływ na przebieg
dalszego kształcenia i opanowania tresci programowych;
6) ocena niedostateczna (skrót nast.) - [1] - pomimo predyspozycji ucznia
i wysiłków nauczyciela, uczen wyraznie nie spełnia oczekiwan okreslonych
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemoliwia mu
bezposrednia kontynuacje kolejnych tresci programowych.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajec edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sie „nieklasyfikowany”.
9. Oceny bieace, klasyfikacyjne sródroczne, koncoworoczne z zajec praktycznej
nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - opiekun
(kierownik) praktyk;
2) w przypadku organizowania praktyk w warsztatach szkolnych – nauczyciel
praktycznej nauki zawodu.
10. Ustalona przez nauczyciela roczna (sródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajec
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeeniem § 40.
11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (sródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajec
edukacyjnych moe byc zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeeniem § 40.
12. Oceny klasyfikacyjne z zajec edukacyjnych nie maja wpływu na ocene
klasyfikacyjna zachowania.
§ 35. 1. Ocena bieaca, klasyfikacyjna sródroczna i roczna zachowania uwzglednia
w szczególnosci:
1) wywiazywanie sie z obowiazków ucznia;
2) postepowanie z dobrem społecznosci szkolnej;
3) dbałosc o honor i tradycje szkoły;
4) dbałosc o piekno mowy ojczystej;
5) dbałosc o bezpieczenstwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie sie w szkole i poza nia;
39
7) okazywanie szacunku innych osoba.
2. Ocene zachowania bieaca, przedstawiana sie w formie opisowej według
nastepujacej skali, dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej klas I-III
uposledzonych w stopniu lekkim, dla uczniów klas I-III, IV-VI z uposledzeniem
w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla uczniów uposledzonych w stopniu
umiarkowanym i znacznym klas I-III gimnazjum specjalnego oraz dla uczniów
uposledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym klas I-III szkoły
przysposabiajacej do pracy:
1) zachowanie szczególnie przykładne [A1] - Uczen odpowiedzialnie wywiazuje
sie z powierzonych zadan i zobowiazan . Aktywnie uczestniczy w zajeciach.
Wykazuje dua inicjatywe i samodzielnosc . Jest pracowity i wytrwały
w daeniu do wyznaczonych celów . Zgodnie i twórczo współpracuje
w zespole. Jest opiekunczy , troskliwy , koleenski ,prawdomówny , kulturalny.
Dotrzymuje zawartych umów . Panuje nad emocjami . Radzi sobie z rónymi
problemami ycia codziennego . Potrafi dokonac oceny własnego zachowania
i działania oraz ocenic zachowanie innych. Jest wzorem dla wszystkich
uczniów;
2) zachowanie przykładne [B1] - Uczen zachowuje sie kulturalnie, uywa form
grzecznosciowych, jest koleenski, uczynny. Zna zasady bezpiecznego
zachowania w czasie zabaw (zajec) i ich przestrzega . Dotrzymuje warunków
zawartych umów . W miare moliwosci stara sie wywiazywac ze swoich
obowiazków . Jest prawdomówny . Potrafi ocenic własne zachowanie
i zachowanie innych. Jest koleenski wobec rówiesników. Potrafi
współpracowac w zespole;
3) zachowanie poprawne [C1] - Uczen zna formy grzecznosciowe, choc nie
zawsze je stosuje. Stara sie kulturalnie nawiazywac kontakty z rówiesnikami
i dorosłymi. Próbuje ocenic własne zachowanie. Widzi potrzebe poprawy
niektórych zachowan. Potrafi jednak przyznac sie do błedu. Stara sie
przestrzegac bezpiecznego zachowania w czasie zajec i zabaw oraz
dotrzymywac umów. Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracowac
w zespole;
4) zachowanie budzace zastrzeenia [D1] - Uczen zna formy grzecznosciowe
i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak trudnosci z ich przestrzeganiem.
Widzi i ocenia niewłasciwe zachowania innych. Ma problemy z ocena własnych
zachowan i opanowaniem emocji. Ma własne przekonania i zasady
postepowania, które czasami budza zastrzeenia. Nie zawsze wywiazuje sie ze
swoich zadan i zobowiazan.
3. Ocene zachowania sródroczna i koncoworoczna przedstawiana sie w formie
opisowej w klas I-III dla uczniów uposledzonych w stopniu lekkim szkoły
podstawowej specjalnej w Zespole Szkół.
4. Ocene zachowania sródroczna i koncoworoczna przedstawiana sie w formie
opisowej dla uczniów z uposledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym; szkoły
podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego oraz szkoły przysposabiajacej do
pracy w Zespole Szkół.
5. Ocene zachowania bieaca, sródroczna i koncoworoczna dla uczniów
uposledzonych w stopniu lekkin poczawszy od klasy czwartej szkoły podstawowej
specjalnej, gimnazjum specjalnego, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej oraz
uzupełniajacego liceum ogólnokształcacego specjalnego w Zespole Szkół ustala sie
według nastepujacej skali:
40
1) wzorowe – z zaangaowaniem wypełnia obowiazki ucznia, kolegi. Jest
ambitnym, samodzielnym, aktywnym i kulturalnym uczniem, wzorowo
reprezentuje dorobek i tradycje szkoły w srodowisku. Jego postawa jest godna
nasladowania.
2) bardzo dobre – rzetelnie wypełnia obowiazki ucznia i kolegi. Jest pracowitym,
wytrwałym i yczliwym uczniem. Wyrónia sie kultura osobista, dba o piekno
mowy ojczystej, jest aktywnie społecznie, potrafi współpracowac w grupie.
3) dobre – wywiazuje sie bez zastrzeen z podjetych i powierzonych zadan oraz
obowiazków. Nie sprawia trudnosci wychowawczych. Jest pilnym
i sympatycznym uczniem. Zgodnie pracuje w grupie. Jego kultura bycia nie
budzi zastrzeen.
4) poprawne – powierzone mu zadania i obowiazki stara sie wykonywac zgodnie
ze swoimi umiejetnosciami i moliwosciami. Nie sprawia powaniejszych
kłopotów wychowawczych. Czasami angauje sie we współprace w grupie.
Stara sie poprawiac swoja kulture osobista i kulture słowa. Jest koleenski.
5) nieodpowiednie – czasami wypełnia zadania i obowiazki ucznia. Rzadko
wywiazuje sie z podjetych zadan. Czasami lekceway polecenia lub
upomnienia nauczycieli. Bywa impulsywny w stosunku do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły. Jego kultura osobista budzi wiele zastrzeen.
Jest akceptowany przez kolegów.
6) naganne – nie wywiazuje sie z elementarnych obowiazków ucznia. Nie
respektuje uwag i polecen nauczycieli. Jest agresywny w stosunku do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły. Postepuje nie zgodnie z dobrem
społecznosci szkolnej. Nie dba o honor i tradycje szkoły oraz o bezpieczenstwo
własne i innych osób. Ma konflikt z prawem”.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia Zespołu Szkół uwzglednia
sie zaburzenia i odchylenia rozwojowe na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
7. Ocene zachowania ustala wychowawca klasy przy udziale nauczycieli uczacych
w danej oddziale oraz uczniów, po konsultacji z Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół.
Ocena ta jest ostateczna.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajec edukacyjnych;
2) promocje do klasy programowo wyszej lub ukonczenie szkoły.
9. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół moe podjac uchwałe o niepromowaniu do
klasy programowo wyszej lub nieukonczeniu danego typu szkoły wchodzacej
w skład Zespołu Szkół przez ucznia, któremu w danym typie szkoły wchodzacej
w skład Zespołu Szkół po raz drugi z rzedu ustalono negatywna roczna ocene
klasyfikacyjna zachowania.
10. Uczen, któremu danym typie szkoły wchodzacej w skład Zespołu Szkół po raz
trzeci z rzedu ustalono negatywna roczna ocene klasyfikacyjna zachowania nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyszej w danym typie szkoły wchodzacej
w skład Zespołu Szkół, a uczen klasy programowo najwyszej w danym typie szkoły
wchodzacej w skład Zespołu Szkół nie konczy szkoły danego typu Zespołu Szkół.
11. Ustalona przez wychowawce klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna, z zastrzeeniem § 40.
12. Poczawszy od klasy IV szkoły podstawowej specjalnej uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych uposledzeni umysłowo w stopniu lekkim, którzy w wyniku
klasyfikacji koncoworocznej uzyskali srednia ocen 4,75 z obowiazkowych zajec
41
edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobra ocene zachowania otrzymuja nagrode
rzeczowa podczas uroczystosci zakonczenia roku szkolnego.
13. Uczniowie Zespołu Szkół uposledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym
którzy w wyniku klasyfikacji koncoworocznej uzyskali bardzo wysokie oceny
z obowiazkowych zajec edukacyjnych oraz zachowuja sie poprawnie otrzymuja
nagrode rzeczowa podczas uroczystosci zakonczenia roku szkolnego.


Podziel się
oceń
0
0

piątek, 31 października 2014

Licznik odwiedzin:  22 045  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

O moim bloogu

Informacje o szkole

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 22045

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl